Condicions generals per a la contractació de l'aplicació PROPIGEST de manera SaaS (“ Software as a Service ” o “Software com Servei”)

 


1. Objecte de les Condicions Generals i identificació de les Parts contractants

1.1. Les presents condicions generals (d'ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen els termes i condicions en les quals es produirà la contractació electrònica pel Client, en règim d'arrendament d'ús de programari en manera SaaS (“ Software as a Service ” o “Software com Servei”) , i a  l’entitat  les dades de la qual s'indiquen en la condició 1.2 següent, de l'aplicació informàtica PROPIGEST, la qual té com a principal funcionalitat l’administració de Comunitats de Propietaris d'edificis en Règim de Propietat Horitzontal (d'ara endavant, respectivament, el “Servei” i la “Aplicació”).

 

1.2. L’entitat  que ofereix el Servei i proporciona l'Aplicació és LA CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA de GIRONA (d'ara endavant, “la Cambra”), amb CIF numero Q-17/75001-I i domicili en 17004 Girona, carrer Ciutadans 12. La seva bústia de contacte és girona@cambrapropietat.net  .


1.3. Es considerarà Client del Servei a la persona física o jurídica que contracti l'ús de l'Aplicació a través del procediment i tràmit de registre que es descriu en la condició següent.

1.4. Per la seva banda es considerarà Usuari a aquella persona física que, per tenir una relació de dependència o col·laboració amb el Client, estarà autoritzada per aquest, per a l'ús de l'Aplicació.


1.5. La Cambra i el Client es denominaran conjuntament com les “Parts” o,
individualment i quan escaigui, com la “Part”.


1.6. Les condicions generals que constin a cada moment en el present website seran les vigents en aquest corresponent moment, per la qual cosa la contractació del Servei ofert  per la Cambra expressa la sencera i incondicional acceptació per part del Client de les citades condicions generals, en la versió publicada per la Cambra al moment en què es produeixi la citada contractació. En tot cas la Cambra es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents Condicions Generals.


1.7. Atenent a l'assenyalat en la condició precedent, la realització del procés de registre per part del Client, amb independència que la contractació del Servei ofert per la Cambra
arribi a bon fi , suposa el coneixement i acceptació expressa per part del Client de la totalitat dels termes i condicions exposats en les presents Condicions

1.8. Sense perjudici de l'assenyalat en la condició 1.1 anterior, seran igualment aplicables les presents Condicions Generals a aquells altres productes o serveis també oferts al Client per la Cambra per igual mitjà, això és, mitjançant l'arrendament d'ús de software en manera SaaS.

 

2. Procés de contractació dels Serveis.


2.1. El Client accedirà als Serveis i a l'Aplicació PROPIGEST a través de la URL www.propigest.com o, si s’escau, a través d'altres llocs web o adreces IP designats a aquest efecte per la Cambra, des d'on podrà així mateix procedir al xifrat, transmissió i emmagatzematge  de les seves dades, o dels seus empleats o col·laboradors, que estiguessin relacionats amb la funcionalitat de l'Aplicació i la prestació del Servei.

2.2. La contractació dels Serveis es realitzarà per mitjans telemàtics (via Internet), mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals; el registre del Client i la/s finca/s a administrar, com a pas previ de l'accés d'aquest al Servei; l'elecció de la modalitat de servei, durada i tarifa (completant el formulari de “Condicions Particulars o Document de Contractació”) i el pagament de la tarifa del servei contractat. El Client, durant el tràmit de registre, haurà de facilitar a la Cambra les dades identificatives i circumstàncies personals que li siguin requerits. La Cambra es reserva en tot cas la facultat de contrastar i verificar, per qualsevol mitjà al que tingui accés, les dades identificatives i circumstàncies personals proporcionats pel Client.

 
Si el client no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals o de qualsevol condicions particulars, haurà d'abstenir-se de continuar el procés de contractació.

2.3. La conclusió del procés de contractació se subjectarà a la comprovació per part de la Cambra del les dades facilitades pel Client; al pagament del preu corresponent al servei contractat i  a la confirmació comunicada al Client de la contractació realitzada.

2.4. Conclòs el procés de contractació, per part de la Cambra es remetrà al Client una còpia del
“Document de Contractació o Condicions Particulars” especificant la modalitat de servei contractat (tarifa, durada, i resta de condicions particulars) i li proporcionarà al Client, amb caràcter personal i intransferible i una vegada aquest hagi finalitzat satisfactòriament el procés de registre, un conjunt de mecanismes d'autenticació i accés al Servei, a saber, Codi de Client/finca a administrar, i   passwords per a l'accés del Client a l'administració de les diferents finques registrades. La Cambra, prèvia comunicació al Client i a fi i efecte d'adaptar-se a l'evolució tecnològica, podrà canviar els mecanismes d'autenticació anteriorment descrits, podent així mateix establir altres mesures de seguretat complementàries, tals com la realització de preguntes addicionals al Client, que hauran de ser contestades correctament per poder utilitzar el Servei.


2.5. El Client queda informat i accepta que les informacions contingudes en el lloc web de la Cambra sobre la contractació de PROPIGEST no constitueixen oferta contractual ni l'inici d'una relació de negoci amb la Cambra, sinó que es requerirà en qualsevol cas el compliment dels requisits establerts per a  la conclusió del procés de contractació en les presents Condicions Generals i de conformitat amb la normativa aplicable.

 

3. Règim de prestació de Serveis .


3.1. La Cambra prestarà els Serveis SaaS ben directament, amb els seus propis mitjans, o bé mitjançant la col·laboració de tercers. En particular, la Cambra podrà subcontractar la totalitat o part de la Plataforma SaaS a empreses especialitzades del sector.

En tot cas, la subcontractació dels Serveis SaaS per part de la Cambra es realitzarà respectant el que es disposa en la normativa de protecció de dades de caràcter personal i, en conseqüència, amb subjecció al que es disposa en la condició 11 posterior.

3.2. Juntament amb el Servei de Saas (accés online a l'Aplicació PROPIGEST), els clients podran contractar “Tiquets” de consultes o assistència (d'ara endavant “Tiquets”), segons les tarifes publicades a cada moment. Aquests “Tiquets” permetran als clients formular consultes sobre qüestions relacionades amb el funcionament de l'aplicació, la facturació-pagament, o relacionades amb l'administració de les Comunitats de Propietaris.

El Client podrà realitzar les consultes a través del correu electrònic info@propigest.com, o del telèfon 972 417 200; durant l'horari de 09:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00h de dilluns a divendres (excepte festius nacionals a Espanya i en la Comunitat Autònoma de Catalunya). Del 15 de Juliol al 15 de Setembre els divendres l’horari es de 8:00h a 15:h i el mes d’Agosts de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h.

 

La quota anual de Propigest inclou un paquet gratuït de 20 tiquets suport/any, el primer any i un paquet gratuït de 10 tiquets suport/any a partir del segon any i per les anualitats succesives. Els tiquets gratuït, no son acomulatius, caduquen al finalitzar l’any, moment en el que s’activa el nou paquet de 10 tiquets gratuïts.

 

De requerir un major suport d’aquell que comporta els tiquets gratuïts, en qualsevol moment es poden adquirir paquets de 10 tiquets addicionals al preu explicitat a la Web. Aquets tiquet no tenen caducitat mentre el client estigui en actiu, caducaran automàticament amb de formalitzar-se la baixa de la Comunitat per a qualsevol concepte.

 

Les comunicacions entre Client i el personal de la Cambra hauran d'observar les normes elementals de respecte en el diàleg. El Client haurà de dirigir-se al personal de la Cambra d'una manera correcta en l'ús del llenguatge i amb la cortesia necessària en el tracte per a la sol·licitud de qualsevol aclariment i queixa que pugui realitzar. La Cambra es reserva el dret de no atendre les Incidències que li siguin dirigides sense l'adequada i exigible correcció en les formes.

La Cambra realitzarà tots els esforços raonables per solucionar la incidència o donar resposta a la consulta plantejada, conforme al seu lleial saber i entendre.

Cada consulta contestada implicarà el consum d'un “Tiquet” dels contractats, excepte en aquells casos en què la consulta hagi estat motivada per una incidència no imputable al client. Esgotat el nombre de Tiquets contractats el client podrà adquirir nous Tiquets segons les tarifes vigents a cada moment i publicades en aquesta web.

El servei d'assessorament sobre qüestions relacionades amb l'administració de les Comunitats de Propietaris és un servei d'assessorament en sentit estricte (resposta a consultes formulades), en la forma descrita en els paràgrafs anteriors; no incloent aquelles actuacions que vagin més enllà de l'estricte assessorament telefònic o per mail (tals com la redacció d'escrits, formulació de reclamacions judicials o extrajudicials, redaccions de memòries o
projectes d'obra, etc...). En cas que el Client requerís d'aquests altres serveis que excedeixen l'assessorament, la Cambra podrà informar-li d'aquells que puguin ser duts a terme pels professionals especialitzats d'aquesta entitat, posant-los en contacte amb els mateixos; a fi que aquests els puguin informar sobre la possibilitat de dur a terme aquestes actuacions i pressupostar el cost de les mateixes.

3.3. Sense perjudici de l'anterior, en els supòsits en què la comunitat de propietaris/finca a administrar (donada d'alta), es trobi situada a la província de Girona, el Client (en la seva condició de Comunitat de Propietaris), pel simple fet del pagament de la subscripció a l'Aplicació PROPIGEST, adquirirà la condició de soci de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona en relació amb aquella comunitat de propietaris, gaudint dels serveis addicionals que tal condició de soci li concedeix i que poden consultar-se a la pàgina web de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona: www.cambrapropietatgirona.com

 

4. Tarifes del Servei i procediment de facturació

4.1. El Servei proporcionat per la Cambra estarà subjecte a les tarifes que a cada moment es publiquin en aquest website, i que el Client declara conèixer i acceptar.

4.2. El Client haurà d'abonar les tarifes que corresponguin al Servei contractat en la forma i condicions que, al moment de la contractació, fixi la Cambra.

En relació a aquelles Comunitats de Propietaris/Finques situades dins de la província de Girona, la tarifa publicada inclou l'import de la quota de soci de la referida Comunitat de Propietaris a Cambra de la Propietat Urbana de Girona; podent gaudir dels serveis addicionals que tal condició els ofereix segons es detalla en la clàusula 3.3.

4.3. El Client té la responsabilitat de pagar las tarifes contractades (tal com aquest es descriu en el document publicat en el website amb les tarifes) durant tot el període de vigència.

4.4. La Cambra emetrà les factures corresponents al Servei en suport electrònic, amb igual validesa a les factures emeses en suport paper.

4.5. Els pagaments de les factures es faran efectius, per defecte i si no s'hagués acordat una altre cosa al moment de la contractació de conformitat amb l'assenyalat en la condició 4.2. anterior, mitjançant domiciliació bancària. La Cambra podrà si s’escau sol·licitar del Client la subscripció d'un formulari d'autorització per a la domiciliació de les factures, per ser lliurat a l'entitat financera assenyalada pel Client.

4.6. Els imports no abonats en la data del seu venciment reportaran l'interès legal de demora per a operacions comercials aplicable a cada moment, a més dels costos o comissions bancàries de  devolució que es generin en els casos de pagament per domiciliació bancària. En tot cas la Cambra es reserva el dret a interrompre el Servei mentre el Client es trobi en situació de demora en el pagament. La Cambra restablirà el Servei que hagués estat interromput per causa d'impagament dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que les quantitats degudes han estat efectivament abonades pel Client.

El Client haurà d'abonar si escau l'import corresponent a la reactivació del Servei, segons les tarifes assenyalades a cada moment.

4.7. Si el Client estigués en disconformitat amb l'import que li ha estat facturat haurà de comunicar-ho a la Cambra; tot això a fi que, si s’escau, es procedeixi a la rectificació de les quantitats  facturades indegudament. Aquesta rectificació podrà realitzar-se per mitjà d'un crèdit a favor del Client, a ser consumit amb Serveis futurs.

 

5. Entrada en vigor. Durada i terminació

5.1. Les obligacions recollides en les presents Condicions Generals entraran en vigor en el dia en què es formalitzi la contractació del Servei, és a dir, al moment en el qual el Client tingui la possibilitat d'accedir a la utilització del Servei per haver rebut de la Cambra els mecanismes d'autenticació i accés al Servei, tal com aquests es descriuen en la condició 2.2, i el justificant corresponent sobre la subscripció de les presents Condicions Generals.

5.2. El Servei es contracta per termini indefinit. El Servei contractat s'acabarà per les causes generals d'extinció dels contractes i, especialment, per les següents:
(a) Transcorregut com a mínim el primer any de contracte, per voluntat del Client manifestada a la Cambra mitjançant comunicació escrita per qualsevol mitjà que en deixi constància realitzada amb una antelació mínima de trenta (30) dies en el moment en què aquesta extinció hagi de ser efectiva . La renúncia del Client a seguir rebent el Servei haurà de ser comunicada a la Cambra, mitjançant escrit dirigit a la Cambra.
(b) En qualsevol cas i a instàncies de la Cambra, comunicant-ho al Client amb una antelació mínima de tres (3) mesos en el  moment en què aquesta extinció hagi de ser efectiva . En aquest cas, es procedirà per la Cambra a la respectiva liquidació en funció de les quantitats ja satisfetes pel Client.
(c) A instàncies de la Cambra, per retard en el pagament per un període superior a trenta (30) dies o per la suspensió temporal del contracte en dos (2) ocasions per demora en el pagament,  per ús il·lícit del Servei, o ús contrari a la bona fe o a les pràctiques
comunament acceptades com de la correcta utilització dels serveis de SaaS, per part de Client.
(d) A instàncies de qualsevol de les Parts, per l'incompliment greu per part de l'altra Part de qualsevol de les condicions aquí estipulades.



6.- Concessió de llicència d'ús de l'Aplicació i restriccions d'ús dels Serveis.

6.1. La Cambra concedeix al Client una llicència intransferible i no exclusiva d'ús de l'Aplicació PROPIGEST, únicament sota els termes i condicions que s'indiquen en aquestes Condicions Generals d'Ús, en el “Document de Contractació o Condicions Particulars”, i en qualsevol altra documentació amb valor contractual, ja consti en paper, disc, en memòria de només lectura de l'ordinador, o bé en qualsevol altre suport que a cada moment sigui aplicable.

6.2. La utilització de l'Aplicació PROPIGEST només estarà permesa al Client que disposi de la Contrasenya o Password dels Serveis SaaS..

6.3. La Comunitat s'abstindrà de realitzar còpies, revelar i permetre l'accés de tercers a l'Aplicació contractada.

6.4. Els drets concedits al Client de conformitat amb el previst en les presents Condicions Generals d'Ús s'estenen a qualsevol actualització o nova versió que substitueixi i/o complementi l'Aplicació contractada, tret que l'actualització o nova versió que correspongui contingui unes condicions d'ús pròpies.

6.5. Així mateix, el Client no podrà, a  títol  enunciatiu i no limitatiu, realitzar les següents accions:


(a) Concedir llicències, subllicenciar, vendre, revendre, transferir, assignar, distribuir o explotar comercialment o de qualsevol altra manera, o posar a la disposició de tercers, el Servei objecte de contractació, l'Aplicació o el Contingut.
(b) Modificar o realitzar treballs derivats basats en el Servei o el Contingut.
(c) Crear "vincles" d'Internet al Servei, o "emmascarar" o "duplicar" el contingut de qualsevol altre servidor o dispositiu sense fil o basat en Internet

 

 

7.- Propietat Intel·lectual

7.1. L'Aplicació PROPIGEST ha estat creada per la Cambra, qui conservarà tots els drets de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre sobre aquesta Aplicació, que no podrà ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part del Client.

7.2. L'estructura, característiques, codis, mètodes de treball, sistemes d'informació, eines de desenvolupament, know-how, metodologies, processos, tecnologies o algorismes de l'Aplicació PROPIGEST són propietat de la Cambra, o dels seus proveïdors, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intelectual industrial, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part del Client.

7.3. Així mateix, tots els textos, dibuixos gràfics, bases de dades, vídeos o suports d'àudio referits o que complementen l'Aplicació PROPIGEST (d'ara endavant, “Materials Associats”) són propietat de la Cambra, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part del Client.

7.4. La posada a la disposició del Client de l'Aplicació PROPIGEST i dels Materials Associats no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat ni la concessió d'un dret d'ús en favor del Client diferent del previst en les presents Condicions Generals d'Ús.

7.5. En conseqüència, queda terminantment prohibit qualsevol ús pel Client de l'Aplicació PROPIGEST o dels Materials Associats que es realitzi sense l'autorització de la Cambra, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o
parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la Cambra, sancionades per la legislació vigent.

 

8. Condicions d'utilització dels Serveis de la Plataforma SaaS i de l'Aplicació PROPIGEST

8.1.1. La Plataforma SaaS i l'Aplicació PROPIGEST contractada seran únicament accessibles per part del Client a favor del qui la Cambra hagi assignat i facilitat els corresponents mecanismes d'autenticació i accés (Codi d'Usuari/s i Password/s dels Serveis SaaS), conforme al previst en la condició 2.

8.1.2. El Client únicament podrà utilitzar la Plataforma SaaS i l'Aplicació PROPIGEST de conformitat amb les finalitats previstes en les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu i no limitatiu, es prohibeix expressament al Client la utilització de la Plataforma SaaS i de l'Aplicació PROPIGEST que tingui per objecte les següents finalitats:


(I) L'explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial de l'Aplicació PROPIGEST.
(II) Permetre gaudir dels Serveis SaaS o l'accés a la Plataforma SaaS i a l'Aplicació PROPIGEST a persones diferents al Client.
(III) Realitzar qualsevol tipus d'actuació que pugui comportar modificacions, ajustos, danys o alteracions en la Plataforma SaaS.
(IV) Tractar informació o dades que tinguin la consideració d'il·lícits, ofensius, calumniosos,injuriosos, difamatoris, racistes, xenòfobs, obscens, insultants, amenaçadors o discriminatoris.
(v) Tractar informació o dades que continguin virus, troyanos, o qualsevol altre element que pugui produir danys o alteracions en la Plataforma SaaS.
(VI) En general, qualsevol tipus d'activitat ofensiva contra l'ordre públic, la moral i les lleis.

8.1.3. A fi de verificar el compliment pel Client del previst en les presents Condicions Generals i garantir la seguretat i bona utilització de la Plataforma SaaS, i a fi d'assegurar un millor rendiment o ajust de determinats elements de l'Aplicació PROPIGEST, la cambra es reserva el dret de monitoritzar l'ús que el Client realitzi de la Plataforma SaaS i de l'Aplicació PROPIGEST.

8.1.4. El Client és l'únic responsable del contingut de les seves transmissions en utilitzar l'Aplicació PROPIGEST, així com de l'activitat que es produeixi en els Equips associats al Client. D'igual manera, en cas que el Client facilités l'accés de tercers (invitacions) als seus Equips, serà l'únic responsable de les actuacions que es realitzin en els mateixos. A aquest respecte, la Cambra facilita al Client els mitjans necessaris perquè aquest pugui verificar les accions realitzades, així com un mecanisme que adverteix sobre els controls remots als quals són sotmesos els Equips.

8.1.5. El Client es compromet a preservar la confidencialitat dels mitjans d'autenticació proporcionats per la Cambra. En cas de pèrdua, substracció o un altre fet que pogués afectar a la seva confidencialitat, el Client haurà de comunicar-ho el més aviat possible a la Cambra. La Cambra, mentre no sigui notificada pel Client de la seva pèrdua o substracció, quedarà exonerada de tota responsabilitat respecte de les operacions que poguessin efectuar-se durant aquest temps mitjançant l'ús dels citats mecanismes d'autenticació.

8.1.6. Es reputarán en tot cas vàlides i cursades pel Client totes aquelles operacions realitzades per la Cambra i/o el Client, i que haguessin estat contrastades a través dels mitjans d'autenticació proporcionats per la Cambra; aquestes operacions produiran per tant plens efectes jurídics. No obstant l'anterior, la Cambra podrà si s’escau bloquejar els mitjans d'autenticació proporcionats en cas que, al seu judici i si les circumstàncies així ho aconsellessin, existissin dubtes raonables respecte de la identitat de l'Usuari que emet una ordre de servei. Després d'aquest bloqueig la Cambra no executarà ordre alguna fins a haver aclarit aquesta situació amb el Client.

8.1.7. En qualsevol cas el Client es compromet i obliga a seguir en tot moment les indicacions que li realitzi la Cambra, les quals han de permetre l'establiment d'un marc d'actuació adequat per garantir la seguretat, privadesa i integritat del Servei, i de tota la informació emmagatzemada en els sistemes que donen suport al mateix.

 

9. Responsabilitat de la Cambra en relació amb la prestació dels Serveis

La responsabilitat de la Cambra en relació amb les obligacions de prestació dels Serveis assumides en virtut d'aquest Contracte estarà subjecta a les següents limitacions:
(I) La responsabilitat total de la Cambra per tots els conceptes derivats de la prestació dels Serveis SaaS, incloent la llicència d'ús de l'aplicació PROPIGEST i els Serveis d'Assessorament si s’escau contractats, no podrà excedir en cap cas d'una quantitat equivalent
al preu pactat en el “Document de Contractació o Condicions Particulars”. En cap cas podrà el Client reclamar de la Cambra indemnització alguna per danys o perjudicis que puguin ser qualificats com a danys derivats, lucre cessant, pèrdua de negocis, pèrdua de reputació comercial o reclamacions de tercers contra el Client (fins i tot si es tracta d'organismes públics o dels seus clients), ni per qualsevol danys similars.

(II) En relació amb incompliments produïts en el desenvolupament de funcions o serveis que, a l'empara del que es disposa en les presents clàusules, hagin estat prestats per tercers subcontractats per la Cambra, la responsabilitat total de la Cambra no excedirà, en el seu conjunt, de la quantitat total que la Cambra, conforme als contractes que en cada cas tingui subscrits, pugui obtenir, per l'incompliment del que es tracti, del tercer subcontractat responsable de la prestació del servei afectat per tal incompliment.

10. Garantia sobre l'Aplicació PROPIGEST

10.1. En particular, el Client accepta que l'Aplicació PROPIGEST se subministra “tal com es presenta” (“as it is”), per la qual cosa la Cambra no garanteix en cap cas que les funcions que conté satisfacin les necessitats del Client, ni que l'Aplicació PROPIGEST funcioni ininterrompudament o sense errors. El Client assumirà el cost íntegre de tots els serveis, reparacions i correccions necessaris per adaptar-ho a les seves necessitats.

10.2. El Client accepta que l'Aplicació PROPIGEST contractada constitueix una eina de treball destinada a complementar, però no a substituir, la labor humana.

10.3. Per fer ús de la llicència concedida sobre l'Aplicació PROPIGEST, el Client haurà de complir a tot moment, entre unes altres, amb les obligacions de (I) disposar d'un sistema informàtic en bon estat; (II) realitzar un control de l'accés a l'Aplicació PROPIGEST amb la finalitat d'evitar manipulació per part de persones no autoritzades o inexpertes; (III) no permetre la instal·lació de virus i programes defectuosos en el mateix disc dur; (IV) així com qualsevol altra mesura preventiva de raonable aplicació.

10.4. En cap cas la Cambra serà responsable dels errors de funcionament o dels danys provocats per l'incompliment de les obligacions del Client referides en la condició anterior o de qualsevol obligació que li sigui aplicable de conformitat amb el previst en aquestes Condicions Generals d'Ús.



10.5. La Cambra tampoc serà responsable per qualsevol dany o perjudici que pugui ser qualificat com a lucre cessant, pèrdua de negocis, danys a la imatge o pèrdua de reputació comercial.

10.6. En cap cas podrà el Client reclamar indemnització alguna per danys o perjudicis produïts per causes fora del control de la Cambra, i, en particular, per la interrupció o fallades de qualsevol tipus produïts (I) en els sistemes d'alimentació; (II) a les xarxes de telecomunicacions; (III) en els elements d'interconnexió; així com (IV) en els equips i terminals del Client.

10.7. La responsabilitat de la Cambra pels danys imputables directament a l'ús de l'Aplicació PROPIGEST  no podrà excedir en cap cas de la quantitat efectivament percebuda per la Cambra en concepte de contraprestació per la llicència d'ús de l'Aplicació PROPIGEST.

 

 

11. Protecció de dades de caràcter personal

11.1. Consentiment per al tractament de dades de caràcter personal

En relació amb les dades de caràcter personal que el Client proporcioni a la Cambra mitjançant el formulari de contractació dels Serveis, seran aplicables les següents previsions:

11.1.1. La Cambra informa al Client que les dades de caràcter personal que proporcioni en contractar els Serveis, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és la Cambra. El Client podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes dades en l'adreça c/ Emili Grahit 37, 17002 Girona. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir amb determinats requisits formals, la Cambra ofereix al Client la possibilitat d'exercir els drets abans referits mitjançant el correu electrònic info@propigest.com
11.1.2.
El fet de no omplir les dades de caràcter personal que se sol·liciten al Client podria suposar que la Cambra no pugui atendre la seva sol·licitud de contractació.

11.1.3. El Client haurà de comunicar a la Cambra qualsevol modificació de les seves dades
personals a fi que la informació continguda en els fitxers de la Cambra estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

11.1.4. En el supòsits que la Cambra procedeixi a remetre als seus Clients comunicacions  comercials per mitjans tradicionals o per mitjans electrònics relatives a productes i serveis propis o de tercers, mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals el Client autoritza expressament a la Cambra a remetre-li comunicacions comercials, promocionals o publicitàries per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Si el Client no desitja rebre comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, qualsevol que sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans anteriorment indicats per exercir els seus drets. L'acceptació del Client perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

11.1.5. La Cambra li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

11.2. Prestació de serveis per la Cambra que comportin tractament o accessos a dades de caràcter personal del client.

Durant la prestació dels Serveis SaaS previstos en les presents Condicions Generals, excepcionalment la Cambra podria veure's obligada a tenir accés, per raons de manteniment o de seguretat, a dades de caràcter personal que siguin titularitat del Client, en aquest cas seran aplicables les següents previsions:

11.2.1. La Cambra i el Client compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la normativa de protecció de dades que sigui aplicable respecte a les informacions i dades manejades en el curs de la prestació dels Serveis objecte del present Contracte.

11.2.2. En particular, la Cambra es compromet a tractar les dades i no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent al de la prestació dels serveis objecte de les presents Condicions Generals d'Ús, i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

Una vegada finalitzada la prestació dels serveis, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o retornades al Client, igual que qualsevol suport o document en què consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament, tret que la Cambra es vegi legalment obligada a conservar-los, i pel període d'obligació d'aquesta obligació.

11.2.3. El Client complirà així mateix les obligacions contingudes en les disposicions normatives sobre protecció de dades personals que li concerneixen com a responsable dels fitxers que continguin tals dades, entre unes altres, les obligacions legals enfront dels afectats i l'autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal o organisme que la substitueixi, o, si s’escau, les autoritats competents en la matèria.

11.2.4. El Client faculta a la Cambra per repercutir-li els costos, incloent tot tipus d'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades, per negligència i/o falta de confidencialitat, ús i/o tractaments indeguts de les dades de caràcter personal, incloent expressament qualsevol import derivat de les sancions que, eventualment, pogués imposar-li l'autoritat competent en matèria de protecció de dades de caràcter personal per l'incompliment o compliment defectuós de la normativa aplicable en la matèria, sempre que sigui imputable al Client, als seus empleats o dependents. En tals casos, la Cambra comunicarà al Client les reclamacions que rebés, perquè el Client pugui intervenir al seu càrrec la defensa legal, havent el Client d’actuar en tot moment de forma coordinada amb la Cambra i preservant la imatge de la Cambra.

11.2.5. En relació amb el que es disposa en les presents Condicions Generals, el Client consent expressament que la Cambra contracti efectivament i pugui subcontractar a les empreses  perquè prestin determinats serveis que la Cambra precisa per a la prestació dels Serveis SaaS al Client. Quant la prestació d'aquests serveis pot requerir en casos excepcionals que les referides empreses tractin dades de caràcter personal propietat del Client, en el contracte que subscriguin la Cambra i els tercers subcontractats, i en relació al referit tractament de dades de caràcter personal, s'entendrà que la Cambra actua en tot cas en nom i per compte del Client.

 

12. Adaptacions o noves versions de l'Aplicació PROPIGEST

La Cambra podrà realitzar adaptacions o noves versions de l'Aplicació PROPIGEST. Si com a
conseqüència d'alguna adaptació o nova versió de l'Aplicació PROPIGEST, la Cambra considerés necessari modificar les presents Condicions Generals, comunicarà les noves Condicions Generals que el Client haurà d'acceptar en el termini establert en la corresponent comunicació, entenent-se en cas contrari extingida la llicència d'ús regulada en les presents Condicions Generals.

El Client consent expressament que la Cambra li pugui informar a través d'avisos o alertes, sobre actualitzacions o “patchs” que puguin resultar necessaris per al bon funcionament o manteniment de l'Aplicació PROPIGEST. En cap cas podrà el Client reclamar de la Cambra indemnització alguna per danys o perjudicis que puguin derivar-se d'un mal funcionament de l'Aplicació PROPIGEST com a conseqüència que el Client no hagi acceptat les referides actualitzacions o “patchs”.

13.- Directori de proveïdors .

Dins de l'Aplicació PROPIGEST, els Clients podran consultar un Directori (d'ara endavant “el Directori”) d'empreses i/o professionals que ofereixen serveis per a Comunitats de Propietaris.

Les referides empreses i/o professionals no tenen cap vinculació empresarial, mercantil, laboral i/o de dependència amb la Cambra, més enllà de l'estricta relació de publicitació de les seves dades en el referit Directori. La Cambra no es responsabilitza de la descripció que les empreses o professionals facin dels seus serveis ni de la falta de veracitat de les dades subministrades per ells/as. La Cambra tampoc es responsabilitza de la qualitat, professionalitat o correcta execució dels treballs o serveis oferts, realitzats o prestats per aquelles empreses o professionals anunciats en el Directori. Sense perjudici de l'anterior, la Cambra es reserva el dret de donar de baixa del Directori a aquelles empreses o professionals respecte als quals s'hagin rebut queixes per part dels usuaris de PROPIGEST en relació amb la qualitat, professionalitat o correcta execució els treballs o serveis oferts .

14.- Versions “demo” i Prova.

 

Una versió “demo” de l’aplicació està a disposició del clients interessats,  la  Cambra podrà restringir o limitar l'accés d'aquesta a determinades funcionalitats o serveis de l'Aplicació PROPIGEST (versions “demo”), així com a les dades que podran introduir-se.

 

La Cambra podrà oferir a les Comunitats interessades en l’aplicació,  l'accés a la mateixa  a mode de Prova , per un període determinat, a efectes d'avaluació de l'Aplicació PROPIGEST, sense cost de subscripció.

 
Aquestes versions  no donaran dret als serveis de consulta o assessorament
previstos en la clàusula 3.2.

 

 

15. Força major

Les Parts no seran responsables de l'incompliment de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals en la mesura en què tal incompliment sigui degut a causes raonablement fora de control de la Part incomplidora, tals com, sense caràcter limitatiu, incendis, inundacions, vagues, conflictes laborals o altres desordres socials, escassetat o indisponiblitat de combustible o energia elèctrica, indisponiblitat o funcionament anormal de les xarxes de comunicacions, accidents, guerres (declarades o no declarades), embargaments comercials, bloquejos, disturbis o insurreccions.

16. Accés a les Condicions Generals i enviament de comunicacions

16.1. El Client accepta expressament que la Cambra publiqui les presents Condicions Generals en el seu website, per a la seva consulta pel Client i, si s’escau, per a la seva impressió o arxiu. En cas de discrepància entre la còpia que hi hagués imprès o arxivat el Client i les Condicions Generals publicades en el website de la Cambra, prevaldran aquestes últimes.

16.2. El Client accepta expressament que totes les notificacions, comunicacions i informació que la Cambra hagi de remetre-li o facilitar-li com a conseqüència de les operacions subscrites, es realitzin, sempre que la llei així ho permeti, per mitjans electrònics en l'adreça de correu electrònic facilitada pel Client. En tot cas el Client haurà de comunicar per escrit a la Cambra qualsevol modificació en la referida adreça de correu electrònic on desitja rebre aquestes comunicacions de les dades.


17. Modificacions contractuals

17.1. La Cambra podrà unilateralment modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents Condicions Generals i les tarifes i resta de conceptes facturables que fossin aplicables. En cas que el Client no acceptés les noves condicions i així ho notifiqués a la Cambra, podrà resoldre el contracte de manera anticipada i sense penalització alguna. Si, transcorregut el termini d'un (1) mes des que s'hagués produït la modif icació en les condicions i/o tarifes, el Client no hagués manifestat expressament la seva disconformitat, o bé el Client utilitzés el Servei amb posterioritat a l'entrada en vigor de la modificació, s'entendrà que accepta les modificacions proposades.

17.2. La Cambra comunicarà en tot cas al Client la circumstància de que s'ha produït una modificació en les condicions contractades.

 

 

18. Subsistència de les clàusules

Si qualsevol clàusula d'aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, les Condicions Generals subsistiran en tota la resta, tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada. A tals efectes, les Condicions Generals només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició de les presents les Condicions Generals quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, tret que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

19. Llei aplicable

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució de les presents Condicions Generals d'Ús o de qualsevol de les seves eventuals modificacions, així com qualsevol incompliment de les mateixes, s'interpretarà de conformitat amb la legislació catalana i, en defecte d'això, l'espanyola.

20. Jurisdicció competent

Per solucionar qualsevol controvèrsia relacionada amb el que es disposa en les presents Condicions Generals o en execució de les mateixes, el Client i la Cambra es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.